˝مجلس ضربت زدن˝ و ˝بیگانه˝ دو اجرایی شدند/ تعطیلی مولوی و ایرانشهر به مناسبت ایام سوگواری

˝مجلس ضربت زدن˝ و ˝بیگانه˝ دو اجرایی شدند/ تعطیلی مولوی و ایرانشهر به مناسبت ایام سوگواری
خبرهایی از نمایش‌های روی صحنه در تالارهای نمایشی پایتخت را اینجا بخوانید. . . .

˝مجلس ضربت زدن˝ و ˝بیگانه˝ دو اجرایی شدند/ تعطیلی مولوی و ایرانشهر به مناسبت ایام سوگواری

خبرهایی از نمایش‌های روی صحنه در تالارهای نمایشی پایتخت را اینجا بخوانید. . . .
˝مجلس ضربت زدن˝ و ˝بیگانه˝ دو اجرایی شدند/ تعطیلی مولوی و ایرانشهر به مناسبت ایام سوگواری

موسیقی