آموزش اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی

آموزش اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی
در کارگاهی اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی آموزش داده می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی تهران کارگاه «اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی» را برگزار می کند.
در این کارگاه، حسین بیات «اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی» را بیان خواهد کرد.
این کارگاه 25 اردیبهشت 1395، ساعت 17 تا 19 تشکیل می شود.
علاقه مندان برای ثبت نام در کارگاه «اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی» با شماره های 66490329 و 66490330 تماس گیرند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» …

آموزش اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی

در کارگاهی اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی آموزش داده می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی تهران کارگاه «اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی» را برگزار می کند.
در این کارگاه، حسین بیات «اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی» را بیان خواهد کرد.
این کارگاه 25 اردیبهشت 1395، ساعت 17 تا 19 تشکیل می شود.
علاقه مندان برای ثبت نام در کارگاه «اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی» با شماره های 66490329 و 66490330 تماس گیرند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» …
آموزش اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی

فروش بک لینک

عکس