آیا منتقدان تماشاچیان ایده‌آل تئاتر هستند؟ / از پیتر بروک تا داستین هافمن درباره نقد چه نظری دارند

آیا منتقدان تماشاچیان ایده‌آل تئاتر هستند؟ / از پیتر بروک تا داستین هافمن درباره نقد چه نظری دارند
یون چئول کیم رئیس انجمن جهانی منتقدان تئاتر در رابطه با نقد و جایگاه آن و نگاه هنرمندان به این مقوله نظرات خود را بیان می کند. . . .

آیا منتقدان تماشاچیان ایده‌آل تئاتر هستند؟ / از پیتر بروک تا داستین هافمن درباره نقد چه نظری دارند

یون چئول کیم رئیس انجمن جهانی منتقدان تئاتر در رابطه با نقد و جایگاه آن و نگاه هنرمندان به این مقوله نظرات خود را بیان می کند. . . .
آیا منتقدان تماشاچیان ایده‌آل تئاتر هستند؟ / از پیتر بروک تا داستین هافمن درباره نقد چه نظری دارند

روزنامه قانون