اجرای نمایش کمدی ˝سرباز˝ در مانه و سملقان

اجرای نمایش کمدی ˝سرباز˝ در مانه و سملقان
خراسان شمالی: نمایش کمدی ˝سرباز˝ ششم و هفتم خرداد درشهرستان مانه و سملقان به روی صحنه می رود. . . .

اجرای نمایش کمدی ˝سرباز˝ در مانه و سملقان

خراسان شمالی: نمایش کمدی ˝سرباز˝ ششم و هفتم خرداد درشهرستان مانه و سملقان به روی صحنه می رود. . . .
اجرای نمایش کمدی ˝سرباز˝ در مانه و سملقان

موسیقی