اختلال در دسترسی به تلگرام

اختلال در دسترسی به تلگرام
دسترسی به شبکه اجتماعی تلگرام از ساعتی پیش با اختلال روبرو شده و کاربران مناطق خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا نمی توانند از این شبکه اجتماعی استفاده کنند.

اختلال در دسترسی به تلگرام

دسترسی به شبکه اجتماعی تلگرام از ساعتی پیش با اختلال روبرو شده و کاربران مناطق خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا نمی توانند از این شبکه اجتماعی استفاده کنند.
اختلال در دسترسی به تلگرام

بک لینک رنک 7

سپهر نیوز