افزایش حقوق معلمان (گزارش غلط به ریس جمهور)

افزایش حقوق معلمان (گزارش غلط به ریس جمهور)
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به صحبت های شب گذشته رئیس جمهور پیرامون افزایش 2 برابری حقوق معلمان گفت :
این گونه اظهارات پاک کردن صورت مسئله است و باید بگویم گزارش غلط به رئیس جمهور داده شده است .
میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت وگویی، با اشاره به صحبت های شب گذشته رئیس جمهور پیرامون افزایش 2 برابری حقوق معلمان، اظهار داشت :
اگر چنین آماری درست باشد با توجه به حقوق افراد عضو هیأت علمی و سایر کارمندان دولت این افزایش باز هم بسیار ناچیز بوده و تفاوت حقوق معلمان با این دو قشر همچنان فاصله زمین تا آسمان است .
وی افزود :
معلمان از هیچ کدام از مزایایی که سایر کارمندان دولت از آن استفاده می کنند بهره ای نمی برند و علاوه بر آن، حقوق، پاداش و اضافه کار آنها با تأخیر پرداخت می شود .
میرزاده اضافه کرد :
این گونه اظهارات پاک کردن صورت مسئله است و باید بگویم گزارش غلط به رئیس جمهور داده شده است .

برای عضویت در کانال فرهنگیان در تلگرام کلیک کنید

افزایش حقوق معلمان (گزارش غلط به ریس جمهور)

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به صحبت های شب گذشته رئیس جمهور پیرامون افزایش 2 برابری حقوق معلمان گفت :
این گونه اظهارات پاک کردن صورت مسئله است و باید بگویم گزارش غلط به رئیس جمهور داده شده است .
میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت وگویی، با اشاره به صحبت های شب گذشته رئیس جمهور پیرامون افزایش 2 برابری حقوق معلمان، اظهار داشت :
اگر چنین آماری درست باشد با توجه به حقوق افراد عضو هیأت علمی و سایر کارمندان دولت این افزایش باز هم بسیار ناچیز بوده و تفاوت حقوق معلمان با این دو قشر همچنان فاصله زمین تا آسمان است .
وی افزود :
معلمان از هیچ کدام از مزایایی که سایر کارمندان دولت از آن استفاده می کنند بهره ای نمی برند و علاوه بر آن، حقوق، پاداش و اضافه کار آنها با تأخیر پرداخت می شود .
میرزاده اضافه کرد :
این گونه اظهارات پاک کردن صورت مسئله است و باید بگویم گزارش غلط به رئیس جمهور داده شده است .

برای عضویت در کانال فرهنگیان در تلگرام کلیک کنید
افزایش حقوق معلمان (گزارش غلط به ریس جمهور)