ایمان بر چهار پایه بنا شده است

ایمان بر چهار پایه بنا شده است
به گزارش جهان، کانال تلگرام “آب و آتش” نوشت:
امیرالمؤمنین علی «علیه السلام» چنین فرمود:
بدانید که ایمان بر چهار پایه بنا شده است: یقین و صبر و عدل و جهاد.
۱- یقین بر چهار شعبه است: شوق و ترس و زهد و انتظار.
هر کس مشتاق بهشت باشد شهوات را از یاد می برد، و هر کس از آتش بترسد از محرمات پرهیز می کند، و هر کس نسبت به دنیا زهد و بی اعتنایی کند مصیبت ها بر او آسان می شود و هر کس به انتظار مرگ باشد در خیرات می شتابد.
۲- صبر بر چهار شعبه است: بصیرت در فهم و درک، تأویل و تبیین حکمت، شناخت عبرت ها، سنن …

ایمان بر چهار پایه بنا شده است

به گزارش جهان، کانال تلگرام “آب و آتش” نوشت:
امیرالمؤمنین علی «علیه السلام» چنین فرمود:
بدانید که ایمان بر چهار پایه بنا شده است: یقین و صبر و عدل و جهاد.
۱- یقین بر چهار شعبه است: شوق و ترس و زهد و انتظار.
هر کس مشتاق بهشت باشد شهوات را از یاد می برد، و هر کس از آتش بترسد از محرمات پرهیز می کند، و هر کس نسبت به دنیا زهد و بی اعتنایی کند مصیبت ها بر او آسان می شود و هر کس به انتظار مرگ باشد در خیرات می شتابد.
۲- صبر بر چهار شعبه است: بصیرت در فهم و درک، تأویل و تبیین حکمت، شناخت عبرت ها، سنن …
ایمان بر چهار پایه بنا شده است

فروش بک لینک