بدن ˝فرهنگ شریف˝ در مقابل بیماری دیگر نمی‌کشد

بدن ˝فرهنگ شریف˝ در مقابل بیماری دیگر نمی‌کشد
همسر فرهنگ شریف از بستری شدن دوباره این موسیقی‌دان در بیمارستان خبر داد. . . .

بدن ˝فرهنگ شریف˝ در مقابل بیماری دیگر نمی‌کشد

همسر فرهنگ شریف از بستری شدن دوباره این موسیقی‌دان در بیمارستان خبر داد. . . .
بدن ˝فرهنگ شریف˝ در مقابل بیماری دیگر نمی‌کشد

خبرگزاری اصفهان