تلگرام نمی تواند جای احزاب را بگیرد

تلگرام نمی تواند جای احزاب را بگیرد
یکی از پایداری های دولت روحانی، ایستادگی در برابر محدود شدن تلگرام بود. در ایران عاقبت خوبی در انتظار شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها نیست و با کوچک ترین بهانه ای اسیر زنجیر فیلتر می شوند.

تلگرام نمی تواند جای احزاب را بگیرد

یکی از پایداری های دولت روحانی، ایستادگی در برابر محدود شدن تلگرام بود. در ایران عاقبت خوبی در انتظار شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها نیست و با کوچک ترین بهانه ای اسیر زنجیر فیلتر می شوند.
تلگرام نمی تواند جای احزاب را بگیرد