حل معمای اقتصادی «سردار»

حل معمای اقتصادی «سردار»
شرق: لایه های بالای مدیریتی کشور در اینستاگرام و تلگرام از هم سؤال می پرسند و به هم پاسخ می دهند؛ ١٥ روز پیش سرلشکر پاسدار، محسن رضایی میرقائد در اینستاگرامش پرسشی با عنوان «پول ها کجا هستند؟» منتشر کرد. تیم اقتصادی روزنامه «شرق» در گزارش روز سوم آذرماه خود در گزارشی با عنوان «معمای اقتصادی سردار» به این پرسش پرداخت و آن را با کارشناسان مطرح کرد. حالا ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی کشور، در کانال تلگرامی اش پاسخ آن پرسش را داده است؛ هرچند او اشاره مستقیمی به پست اینستاگرامی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام …

حل معمای اقتصادی «سردار»

شرق: لایه های بالای مدیریتی کشور در اینستاگرام و تلگرام از هم سؤال می پرسند و به هم پاسخ می دهند؛ ١٥ روز پیش سرلشکر پاسدار، محسن رضایی میرقائد در اینستاگرامش پرسشی با عنوان «پول ها کجا هستند؟» منتشر کرد. تیم اقتصادی روزنامه «شرق» در گزارش روز سوم آذرماه خود در گزارشی با عنوان «معمای اقتصادی سردار» به این پرسش پرداخت و آن را با کارشناسان مطرح کرد. حالا ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی کشور، در کانال تلگرامی اش پاسخ آن پرسش را داده است؛ هرچند او اشاره مستقیمی به پست اینستاگرامی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام …
حل معمای اقتصادی «سردار»