دختر بوشهری از طریق تلگرام در دام آدم ربایان افتاد

لحظه نیوز: اظهارات دختر جوان در حالی بیان می شد که امید(یکی از متهمان) ادعای دیگری داشت، او گفت: با مینا از طریق گروهی در تلگرام آشنا شدیم. نمی دانستم چه کسی او را عضو گروه کرده بود. در آن گروه تعدادی دختر و پسر بودیم که با هم قرار تفریح و کوه رفتن می گذاشتیم.

اخبار

پسورد نود 32