درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدی

درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدی
قدس آنلاین – یزد: فردی که با سرقت گوشی یک خانم به شبکه اجتماعی “تلگرام” وی دست پیدا کرده بود شناسایی و توسط کارآگاهان پلیس فتا یزد دستگیر شد

درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدی

قدس آنلاین – یزد: فردی که با سرقت گوشی یک خانم به شبکه اجتماعی “تلگرام” وی دست پیدا کرده بود شناسایی و توسط کارآگاهان پلیس فتا یزد دستگیر شد
درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدی

موسیقی