در تلگرام خواندم لشکر ۲۵ کربلا در محاصره است

در تلگرام خواندم لشکر ۲۵ کربلا در محاصره است
سه روایت خواندنی از شهید مدافع حرم سیدرضا طاهر
در تلگرام خواندم لشکر ۲۵ کربلا در محاصره است/ گفت اگر از من خبری نشد به جایی زنگ نزنید
پرسیدم هیچ وقت با راهی که پسرتان می رفت مخالفتی نکردید؟ از پرسشم تعجبی نکرد و خیلی جدی و قاطع جواب داد: «هیچ وقت مخالف نبودم، می دانستم انتخاب خودش است. برای رفتن به سوریه حتی در سپاه هم افراد داوطلب می شدند و او همیشه جزو داوطلبین بود و همیشه می گفت من هر جور شده برای دفاع از حرم عمه جانم زینب باید بروم».

هوران: جنگ تمام شد و مردان به خانه هایشان …

در تلگرام خواندم لشکر ۲۵ کربلا در محاصره است

سه روایت خواندنی از شهید مدافع حرم سیدرضا طاهر
در تلگرام خواندم لشکر ۲۵ کربلا در محاصره است/ گفت اگر از من خبری نشد به جایی زنگ نزنید
پرسیدم هیچ وقت با راهی که پسرتان می رفت مخالفتی نکردید؟ از پرسشم تعجبی نکرد و خیلی جدی و قاطع جواب داد: «هیچ وقت مخالف نبودم، می دانستم انتخاب خودش است. برای رفتن به سوریه حتی در سپاه هم افراد داوطلب می شدند و او همیشه جزو داوطلبین بود و همیشه می گفت من هر جور شده برای دفاع از حرم عمه جانم زینب باید بروم».

هوران: جنگ تمام شد و مردان به خانه هایشان …
در تلگرام خواندم لشکر ۲۵ کربلا در محاصره است

تلگرام