دلم برای تلگرام می سوزد

دلم برای تلگرام می سوزد
این روزها در شبکه های اجتماعی، هر کس وارد گروهی می شود در زیر کلمه members آن گروه، عکس هایی از زنان و مردانی می بیند که به راحتی می تواند به آنها پیام بدهد.

دلم برای تلگرام می سوزد

این روزها در شبکه های اجتماعی، هر کس وارد گروهی می شود در زیر کلمه members آن گروه، عکس هایی از زنان و مردانی می بیند که به راحتی می تواند به آنها پیام بدهد.
دلم برای تلگرام می سوزد