دولت در موضوع فیش های حقوقی، عدد و رقم بدهد/ استعفا معنا نمی دهد، مدیران باید عزل می شدند

دولت در موضوع فیش های حقوقی، عدد و رقم بدهد/ استعفا معنا نمی دهد، مدیران باید عزل می شدند
نماینده سابق مردم تهران که در ماه های اخیر انتقاد ها و پیشنهادهایی در زمینه مسایل مالی و اقتصادی به دولت داشته و از سوی جهانگیری نیز با استقبال مواجه شده و به رغم اختلاف سلیقه سیاسی ، رد و بدل تشکر و قدردانی و تعامل سازنده میان آن ها برقرار است، بیانیه اخیر رییس جمهور و گزارش معاون اول را در خصوص حقوق های غیرمتعارف مثبت ارزیابی کرد و در کانال تلگرام خود آن را عیدی روز فطر رییس جمهور به مردم نامید

دولت در موضوع فیش های حقوقی، عدد و رقم بدهد/ استعفا معنا نمی دهد، مدیران باید عزل می شدند

نماینده سابق مردم تهران که در ماه های اخیر انتقاد ها و پیشنهادهایی در زمینه مسایل مالی و اقتصادی به دولت داشته و از سوی جهانگیری نیز با استقبال مواجه شده و به رغم اختلاف سلیقه سیاسی ، رد و بدل تشکر و قدردانی و تعامل سازنده میان آن ها برقرار است، بیانیه اخیر رییس جمهور و گزارش معاون اول را در خصوص حقوق های غیرمتعارف مثبت ارزیابی کرد و در کانال تلگرام خود آن را عیدی روز فطر رییس جمهور به مردم نامید
دولت در موضوع فیش های حقوقی، عدد و رقم بدهد/ استعفا معنا نمی دهد، مدیران باید عزل می شدند

فانتزی