رئیس جدید صداوسیما کیست؟

رئیس جدید صداوسیما کیست؟
محمد سرافراز 18 ماه پس از اینکه سکان ریاست سازمان صداوسیما را بر عهده گرفت، استعفا کرد تا مقام معظم رهبری با پذیرش این استعفا، دکتر عبدالعلی علی‌عسکری را به سمت ریاست رسانه ملی منصوب کنند. . . .

رئیس جدید صداوسیما کیست؟

محمد سرافراز 18 ماه پس از اینکه سکان ریاست سازمان صداوسیما را بر عهده گرفت، استعفا کرد تا مقام معظم رهبری با پذیرش این استعفا، دکتر عبدالعلی علی‌عسکری را به سمت ریاست رسانه ملی منصوب کنند. . . .
رئیس جدید صداوسیما کیست؟

بک لینک رنک 6

پرس نیوز