راه اندازی نخستین ˝سینما تجربه مازندران˝

راه اندازی نخستین ˝سینما تجربه مازندران˝
مازندران: جاودانی مدیرکل فرهنگ مازندران گفت: با لطف هنرمدان و تلاش همکارانمان و نظر مساعد دولت موفق شدیم اکثر انجمن های راکد را در شهرستان های مختلف استان فعال کنیم. . . .

راه اندازی نخستین ˝سینما تجربه مازندران˝

مازندران: جاودانی مدیرکل فرهنگ مازندران گفت: با لطف هنرمدان و تلاش همکارانمان و نظر مساعد دولت موفق شدیم اکثر انجمن های راکد را در شهرستان های مختلف استان فعال کنیم. . . .
راه اندازی نخستین ˝سینما تجربه مازندران˝

طاووس موزیک