رتبه محتوای مذهبی در کانالهای تلگرام

رتبه محتوای مذهبی در کانالهای تلگرام
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به رشد و توسعه محتوای مذهبی و دینی در فضای مجازی گفت: هم اکنون محتوای مذهبی رتبه پنجم تولید محتوا را در کانالهای تلگرام به خود اختصاص داده است.

رتبه محتوای مذهبی در کانالهای تلگرام

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به رشد و توسعه محتوای مذهبی و دینی در فضای مجازی گفت: هم اکنون محتوای مذهبی رتبه پنجم تولید محتوا را در کانالهای تلگرام به خود اختصاص داده است.
رتبه محتوای مذهبی در کانالهای تلگرام