سازمان بازرسی کشور به حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی ورود کرد

سازمان بازرسی کشور به حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی ورود کرد
رییس سازمان بازرسی کل کشور هیاتی را مامور «بررسی علل وقوع حادثه آتش سوزی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا» کرد.
در حکم ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور خطاب به سرپرست هیات بازرسی آمده است که هیات مذکور از تاریخ ۲۰ تیرماه با استقرار در مجموعه وزارت نفت و حضور در محل وقوع حادثه آتش سوزی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین مربوطه و همچنین مراجعه به مسئولان و کارکنان ذی ربط نسبت به بررسی این موضوع اقدام کرده و نتیجه را با دقت و مستدل گزارش کنند.
عصر جنوب را در در تلگرام …

سازمان بازرسی کشور به حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی ورود کرد

رییس سازمان بازرسی کل کشور هیاتی را مامور «بررسی علل وقوع حادثه آتش سوزی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا» کرد.
در حکم ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور خطاب به سرپرست هیات بازرسی آمده است که هیات مذکور از تاریخ ۲۰ تیرماه با استقرار در مجموعه وزارت نفت و حضور در محل وقوع حادثه آتش سوزی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین مربوطه و همچنین مراجعه به مسئولان و کارکنان ذی ربط نسبت به بررسی این موضوع اقدام کرده و نتیجه را با دقت و مستدل گزارش کنند.
عصر جنوب را در در تلگرام …
سازمان بازرسی کشور به حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی ورود کرد

لردگان