سلاخی حیوانات در کانال های شرط بندی

سلاخی حیوانات در کانال های شرط بندی
سگی که هر روز کتک می خورد و مجبور است بارهای سنگین را جا به جا کند؛ خروسی که روی صفحه آهنی گداخته قرار می گیرد تا بیشتر بالا و پایین بپرد. اینها قسمتی از شکنجه هایی است که هر روز برای حیواناتی که گرفتار شرط بندی انسان ها شده اند، تکرار می شود تا به این شکل عضلاتشان قوی تر شود و در میدان نبرد بتوانند پول بیشتری را به جیب صاحبان قماربازشان سرازیر کنند. این بد رفتاری با حیوانات هر روز رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد. این ادعا را رشد قارچ گونه کانال های شرط بندی روی حیوانات در شبکه هایی مانند تلگرام و اینستاگر

سلاخی حیوانات در کانال های شرط بندی

سگی که هر روز کتک می خورد و مجبور است بارهای سنگین را جا به جا کند؛ خروسی که روی صفحه آهنی گداخته قرار می گیرد تا بیشتر بالا و پایین بپرد. اینها قسمتی از شکنجه هایی است که هر روز برای حیواناتی که گرفتار شرط بندی انسان ها شده اند، تکرار می شود تا به این شکل عضلاتشان قوی تر شود و در میدان نبرد بتوانند پول بیشتری را به جیب صاحبان قماربازشان سرازیر کنند. این بد رفتاری با حیوانات هر روز رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد. این ادعا را رشد قارچ گونه کانال های شرط بندی روی حیوانات در شبکه هایی مانند تلگرام و اینستاگر
سلاخی حیوانات در کانال های شرط بندی

90ورزشی