شبکه های اجتماعی را سامان دهید

شبکه های اجتماعی را سامان دهید
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: فعالیت های ضد دین تلگرام و شبکه های اجتماعی به حد بحران رسیده است.

شبکه های اجتماعی را سامان دهید

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: فعالیت های ضد دین تلگرام و شبکه های اجتماعی به حد بحران رسیده است.
شبکه های اجتماعی را سامان دهید

عکس