صنعت نشر در کشور بدل شده است به یک نام خالی از محتوا / گفت و گو با محمد بقایی ماکان

صنعت نشر در کشور بدل شده است به یک نام خالی از محتوا / گفت و گو با محمد بقایی ماکان
بقایی ماکان معتقد است: باید گفت که صنعت نشر در کشور بدل شده است به یک نام خالی از محتوا که در قیاس با حتی کشورهای همسایه نیز قابل قیاس نیست. . . .

صنعت نشر در کشور بدل شده است به یک نام خالی از محتوا / گفت و گو با محمد بقایی ماکان

بقایی ماکان معتقد است: باید گفت که صنعت نشر در کشور بدل شده است به یک نام خالی از محتوا که در قیاس با حتی کشورهای همسایه نیز قابل قیاس نیست. . . .
صنعت نشر در کشور بدل شده است به یک نام خالی از محتوا / گفت و گو با محمد بقایی ماکان

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید