(طنز) جنگ لفظی «اردوغان» و «کامرون» در تلگرام

(طنز) جنگ لفظی «اردوغان» و «کامرون» در تلگرام
گفتنی است دو رئیس جمهور که در گروه « فضای بین الملل» در حال مکالمه بودن، ادامه جنگ لفظی خودشون رو در قسمت PV یا خصوصی تلگرام ادامه دادن:

(طنز) جنگ لفظی «اردوغان» و «کامرون» در تلگرام

گفتنی است دو رئیس جمهور که در گروه « فضای بین الملل» در حال مکالمه بودن، ادامه جنگ لفظی خودشون رو در قسمت PV یا خصوصی تلگرام ادامه دادن:
(طنز) جنگ لفظی «اردوغان» و «کامرون» در تلگرام

ابزار رسانه