علیرضا تابش: کیارستمی رندی لسان الغیب را داشت

علیرضا تابش: کیارستمی رندی لسان الغیب را داشت
مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی می‌گوید: کیارستمی بدون اعتنا به پایان بندی به سبک داستان‌های غربی، نکته‌ای اخلاقی را باز می‌گوید و با همان رندی لسان الغیب، امتداد حرکت آدمی را ارج می‌نهد؛ همان بى خبر که باید بکوشد صاحب خبر شود و تا راهرو نباشد کی راهبر شود. . . .

علیرضا تابش: کیارستمی رندی لسان الغیب را داشت

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی می‌گوید: کیارستمی بدون اعتنا به پایان بندی به سبک داستان‌های غربی، نکته‌ای اخلاقی را باز می‌گوید و با همان رندی لسان الغیب، امتداد حرکت آدمی را ارج می‌نهد؛ همان بى خبر که باید بکوشد صاحب خبر شود و تا راهرو نباشد کی راهبر شود. . . .
علیرضا تابش: کیارستمی رندی لسان الغیب را داشت

موزیک جوان