فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل از کجا آغاز شد؟

فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل از کجا آغاز شد؟
ایرانسل دوباره با چالش لو رفتن دیتابیس اطلاعات مشترکان خود روبرو شده است. این زخم کهنه با راه اندازی ربات ایرانسل در تلگرام دوباره تازه شد. اما قضیه از چه قرار …

فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل از کجا آغاز شد؟

ایرانسل دوباره با چالش لو رفتن دیتابیس اطلاعات مشترکان خود روبرو شده است. این زخم کهنه با راه اندازی ربات ایرانسل در تلگرام دوباره تازه شد. اما قضیه از چه قرار …
فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل از کجا آغاز شد؟

هنر