فقط در ایران صورت گرفت مسدودسازی ۵٠کانال غیراخلاقی تلگرام

فقط در ایران صورت گرفت مسدودسازی ۵٠کانال غیراخلاقی تلگرام
مسئولان تلگرام در راستای سالم سازی این شبکه اجتماعی، به تازگی از ادامه فعالیت کانال هایی که به نشر محتویات غیراخلاقی می پرداختند جلوگیری به عمل
آورده اند.
به گزارش ایسنا، تلگرام طی دیروز و امروز بیش از ۵٠کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی داشتند را مسدود کرده و به آن ها فرصت پالایش داده است.
این کانال ها که فعالیتشان اکثرا اجتماعی یا در حوزه سرگرمی است، درصورت پالایش اجازه فعالیت مجدد می یابند.
کارت زرد تلگرام فقط یک بار است و درصورت تکرار و گزارش مجدد کاربران، کانال خاطی برای همیشه مسدود خواهد شد. …

فقط در ایران صورت گرفت مسدودسازی ۵٠کانال غیراخلاقی تلگرام

مسئولان تلگرام در راستای سالم سازی این شبکه اجتماعی، به تازگی از ادامه فعالیت کانال هایی که به نشر محتویات غیراخلاقی می پرداختند جلوگیری به عمل
آورده اند.
به گزارش ایسنا، تلگرام طی دیروز و امروز بیش از ۵٠کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی داشتند را مسدود کرده و به آن ها فرصت پالایش داده است.
این کانال ها که فعالیتشان اکثرا اجتماعی یا در حوزه سرگرمی است، درصورت پالایش اجازه فعالیت مجدد می یابند.
کارت زرد تلگرام فقط یک بار است و درصورت تکرار و گزارش مجدد کاربران، کانال خاطی برای همیشه مسدود خواهد شد. …
فقط در ایران صورت گرفت مسدودسازی ۵٠کانال غیراخلاقی تلگرام

بک لینک