مختومقلی فراغی سرآمد تفکر توحیدی و نماد وحدت است

مختومقلی فراغی سرآمد تفکر توحیدی و نماد وحدت است
گلستان: علی جنتی وزیر ارشاد با صدور پیامی به آئین گرامی‌داشت شاعر ترکمن گفت: مختومقلی فراغی از جمله سرآمدان تفکر توحیدی و از حلقه های سلسله بلند و مستحکم اتحاد ملی و انسجام اسلامی است. . . .

مختومقلی فراغی سرآمد تفکر توحیدی و نماد وحدت است

گلستان: علی جنتی وزیر ارشاد با صدور پیامی به آئین گرامی‌داشت شاعر ترکمن گفت: مختومقلی فراغی از جمله سرآمدان تفکر توحیدی و از حلقه های سلسله بلند و مستحکم اتحاد ملی و انسجام اسلامی است. . . .
مختومقلی فراغی سرآمد تفکر توحیدی و نماد وحدت است

استخدام