مذاکرات مجدد با دستگاه قضایی برای برقراری تماس صوتی تلگرام

مذاکرات مجدد با دستگاه قضایی برای برقراری تماس صوتی تلگرام
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: به عنوان مطالبه مردم مذاکرات مجددی با دستگاه قضایی برای برقراری تماس صوتی تلگرام انجام می دهیم تا ببینیم می توانیم این امکان در اختیار مردم باشد یا خیر.

مذاکرات مجدد با دستگاه قضایی برای برقراری تماس صوتی تلگرام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: به عنوان مطالبه مردم مذاکرات مجددی با دستگاه قضایی برای برقراری تماس صوتی تلگرام انجام می دهیم تا ببینیم می توانیم این امکان در اختیار مردم باشد یا خیر.
مذاکرات مجدد با دستگاه قضایی برای برقراری تماس صوتی تلگرام