میانبرهای تلگرامی در صفحه اصلی را بشناسید

میانبرهای تلگرامی در صفحه اصلی را بشناسید
یکی از امکانات نسخه جدید تلگرام، افزودن میانبر گروه ها، کانال ها و حتی میانبر مخاطبان دلخواه به صفحه اصلی دستگاه هوشمند همچون تلفن همراه و تبلت است.

میانبرهای تلگرامی در صفحه اصلی را بشناسید

یکی از امکانات نسخه جدید تلگرام، افزودن میانبر گروه ها، کانال ها و حتی میانبر مخاطبان دلخواه به صفحه اصلی دستگاه هوشمند همچون تلفن همراه و تبلت است.
میانبرهای تلگرامی در صفحه اصلی را بشناسید

خرید vpn kerio رایگان

قرآن