نامه پرستویی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد

نامه پرستویی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد
کمپین بزرگ مبارزه مردمی برای جلوگیری از برداشت غیر قانونی اموال ملت در آمریکا راه اندازی و پرویز پرستویی به عنوان دبیر این کمپین انتخاب شد. . . .

نامه پرستویی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد

کمپین بزرگ مبارزه مردمی برای جلوگیری از برداشت غیر قانونی اموال ملت در آمریکا راه اندازی و پرویز پرستویی به عنوان دبیر این کمپین انتخاب شد. . . .
نامه پرستویی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد

فروش بک لینک

مرکز فیلم