نفوذ د لالان ارزی به فضای مجازی

مهر- د لالان ارزی این بار از شبکه های مجازی سر د رآورد ه اند و با وجود ممنوعیت، به این فضا نفوذ کرد ه اند و اقد ام به نرخ گذاری و خرید وفروش ارز از طریق تلگرام و سایر کانال های مجازی می کنند محمد کشتی آرای د ر این باره اظهارد اشت: این اقد ام قانونی نیست زیرا برای د اد و ستد سکه باید حتما مجوز لازم از مراجع مربوطه اخذ شود ، این اقد ام به د لیل حساسیت د ر مسئله ارز و طلا است و ممکن است که د ر د اد و ستد ها فساد مالی اتفاق بیفتد . وی تاکی …

خرم خبر

موزیک جوان