نمایش رزمناو پوتمکین درسینما تک موزه هنرهای معاصر تهران

نمایش رزمناو پوتمکین درسینما تک موزه هنرهای معاصر تهران
فیلم صامت رزمناو پوتمکین به کارگردانی سرگئی آیزنشتاین محصول سال 1925 شوروی،روز چهارشنبه 23 تیرماه ساعت 5 بعدازظهر در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید. . . .

نمایش رزمناو پوتمکین درسینما تک موزه هنرهای معاصر تهران

فیلم صامت رزمناو پوتمکین به کارگردانی سرگئی آیزنشتاین محصول سال 1925 شوروی،روز چهارشنبه 23 تیرماه ساعت 5 بعدازظهر در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید. . . .
نمایش رزمناو پوتمکین درسینما تک موزه هنرهای معاصر تهران

car