نمای نزد یک

نمای نزد یک
چهارشنبه بارانی پایتخت با یک تصویر از سربازی که بارانی اش را بر سر کودکی فال فروش گرفته تا از هجوم باران بهاری در امان بماند ماندگار شد. به گزارش ایسنا، تصویری که هنوز چند دقیقه از انتشارش نگذشته بود که فضای مجازی را تحت تاثیر خود قرار داده و پلیس را به فکر تقدیر از این سرباز مهربان انداخت، تا جایی که سردار حسین ساجدی نیا فرمانده انتظامی پایتخت با دعوت از استوار دوم وظیفه «سعید اسماعیلی» به دفترش از این سرباز که کاربران توئیتر، تلگرام و … لقبش را «پلیس مهربان» گذاشته اند، تقدیر کرد.

نمای نزد یک

چهارشنبه بارانی پایتخت با یک تصویر از سربازی که بارانی اش را بر سر کودکی فال فروش گرفته تا از هجوم باران بهاری در امان بماند ماندگار شد. به گزارش ایسنا، تصویری که هنوز چند دقیقه از انتشارش نگذشته بود که فضای مجازی را تحت تاثیر خود قرار داده و پلیس را به فکر تقدیر از این سرباز مهربان انداخت، تا جایی که سردار حسین ساجدی نیا فرمانده انتظامی پایتخت با دعوت از استوار دوم وظیفه «سعید اسماعیلی» به دفترش از این سرباز که کاربران توئیتر، تلگرام و … لقبش را «پلیس مهربان» گذاشته اند، تقدیر کرد.
نمای نزد یک

خرید بک لینک

بازی