وزیر ارشاد: موسیقی اقوامی یكی از سفیران فرهنگ مردمی این مرز و بوم است / پایان جشنواره موسیقی نواحی

وزیر ارشاد: موسیقی اقوامی یكی از سفیران فرهنگ مردمی این مرز و بوم است / پایان جشنواره موسیقی نواحی
علی جنتی در پیامی به نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران بر توجه و اهتمام بیش از پیش به شناخت و حفظ موسیقی نواحی كشور تاكید كرد. . . .

وزیر ارشاد: موسیقی اقوامی یكی از سفیران فرهنگ مردمی این مرز و بوم است / پایان جشنواره موسیقی نواحی

علی جنتی در پیامی به نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران بر توجه و اهتمام بیش از پیش به شناخت و حفظ موسیقی نواحی كشور تاكید كرد. . . .
وزیر ارشاد: موسیقی اقوامی یكی از سفیران فرهنگ مردمی این مرز و بوم است / پایان جشنواره موسیقی نواحی

خرید بک لینک

استخدام