وزیر فرهنگ در حاشیه بازدید از نمایشگاه قرآن کریم: مفاهیم قرآنی را در فیلم‌های سینمایی متبلور کنیم

وزیر فرهنگ در حاشیه بازدید از نمایشگاه قرآن کریم: مفاهیم قرآنی را در فیلم‌های سینمایی متبلور کنیم
وزیر ارشاد گفت: مفاهیم قرآنی و دینی را باید بتوانیم در فیلم های سینمایی خود و همچنین دیگر آثار هنری از جمله خوشنویسی، نگارگری و … متبلور کنیم تا درک قرآن و مفاهیم آن جذابیت بیشتری برای نسل جوان پیدا کند. . . .

وزیر فرهنگ در حاشیه بازدید از نمایشگاه قرآن کریم: مفاهیم قرآنی را در فیلم‌های سینمایی متبلور کنیم

وزیر ارشاد گفت: مفاهیم قرآنی و دینی را باید بتوانیم در فیلم های سینمایی خود و همچنین دیگر آثار هنری از جمله خوشنویسی، نگارگری و … متبلور کنیم تا درک قرآن و مفاهیم آن جذابیت بیشتری برای نسل جوان پیدا کند. . . .
وزیر فرهنگ در حاشیه بازدید از نمایشگاه قرآن کریم: مفاهیم قرآنی را در فیلم‌های سینمایی متبلور کنیم

عرفان دینی