ویترین ملی محصولات ما را به مخاطب شناساند / گفت و گو با شاهرخ جعفری

شاهرخ جعفری، تولیدکننده پوشاک عقیده دارد ادامه یافتن طرح ویترین ملی در دوره های بعدی جشنواره مد و لباس فجر باعث ارتقاء آن می شود. . . .