کارت زرد تلگرام به کانال های غیر اخلاقی

کارت زرد تلگرام به کانال های غیر اخلاقی
– همشهری آنلاین: تلگرام ۵۰ کانال غیر اخلاقی غیر ایرانی را موقتا مسدود کرد تا فعالیت هایشان را اصلاح کنند.

کارت زرد تلگرام به کانال های غیر اخلاقی

– همشهری آنلاین: تلگرام ۵۰ کانال غیر اخلاقی غیر ایرانی را موقتا مسدود کرد تا فعالیت هایشان را اصلاح کنند.
کارت زرد تلگرام به کانال های غیر اخلاقی

خرید بک لینک