کانال تخصصی مشاوره خانواده در اردبیل راه اندازی شد

کانال تخصصی مشاوره خانواده در اردبیل راه اندازی شد
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: با توجه به اهمیت موضوع آسیب های اجتماعی، کانال تخصصی تلگرام مشاوره خانواده در استان اردبیل راه اندازی شد.

کانال تخصصی مشاوره خانواده در اردبیل راه اندازی شد

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: با توجه به اهمیت موضوع آسیب های اجتماعی، کانال تخصصی تلگرام مشاوره خانواده در استان اردبیل راه اندازی شد.
کانال تخصصی مشاوره خانواده در اردبیل راه اندازی شد