۲۰ نوبت فیلم در سینما هنر و تجربه شیراز

۲۰ نوبت فیلم در سینما هنر و تجربه شیراز
فارس: مهدی رنجبر از برگزاری نشست نقد و بررسی فیلم ˝چهارشنبه˝ با حضور سروش محمدزاده، کارگردان اثر یاد شده در روز چهارشنبه ۱۲ خرداد جاری خبر داد و گفت: ۲۰ نوبت فیلم در سینما هنر و تجربه شیراز، اکران می شود. . . .

۲۰ نوبت فیلم در سینما هنر و تجربه شیراز

فارس: مهدی رنجبر از برگزاری نشست نقد و بررسی فیلم ˝چهارشنبه˝ با حضور سروش محمدزاده، کارگردان اثر یاد شده در روز چهارشنبه ۱۲ خرداد جاری خبر داد و گفت: ۲۰ نوبت فیلم در سینما هنر و تجربه شیراز، اکران می شود. . . .
۲۰ نوبت فیلم در سینما هنر و تجربه شیراز

روزنامه قانون