۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام است

۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام است
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام قرار دارد که عدد این رقم بالایی است.

۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام است

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام قرار دارد که عدد این رقم بالایی است.
۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام است

لوکس بلاگ