˝گردش عادی …˝، ˝شاهزاده خانم …˝، ˝بازار عاشقان˝ و ˝کروکودیل میزبان هنرمندان و خبرنگاران

˝گردش عادی …˝، ˝شاهزاده خانم …˝، ˝بازار عاشقان˝ و ˝کروکودیل میزبان هنرمندان و خبرنگاراننمایش‌های ˝گردش عادی خون و برف˝، ˝شاهزاده خانم بدترکیب˝، ˝بازار عاشقان˝ و ˝کروکودیل˝ طی اجراهای خود میزبان هنرمندان و خبرنگاران می‌شوند. . . . ˝گردش عادی …˝،… Continue Reading