از ˝بوطیقا˝ تا ˝ناتایاساترا˝ / درآمدى بر دراماتورژی در تئاتر

از ˝بوطیقا˝ تا ˝ناتایاساترا˝ / درآمدى بر دراماتورژی در تئاتردراماتورژ متخصص شرایط فیزیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که نمایش در آن اتفاق می‌افتد. . . . از ˝بوطیقا˝ تا ˝ناتایاساترا˝ / درآمدى بر دراماتورژی در تئاتر دراماتورژ متخصص شرایط… Continue Reading