استخدام مهندس کشاورزی گرایش آبیاری و مهندس عمران آب

استخدام مهندس کشاورزی گرایش آبیاری و مهندس عمران آببه مهندس کشاورزی گرایش آبیاری و مهندس عمران آب مسلط به اتوکد و مسلط به طراحی سیستم های تحت فشار، آشنا به زبان انگلیسی، مسلط به ICDL جهت یک شرکت معتبر و… Continue Reading