آثار بخش مسابقه صحنه‌ای نوزدهمین جشنواره ملی مقاومت – فتح خرمشهر معرفی شدند

آثار بخش مسابقه صحنه‌ای نوزدهمین جشنواره ملی مقاومت – فتح خرمشهر معرفی شدندنمایش‌های راه‌یافته به بخش مسابقه مسابقه صحنه‌ای نوزدهمین جشنواره ملی مقاومت – فتح خرمشهر معرفی شدند. . . . آثار بخش مسابقه صحنه‌ای نوزدهمین جشنواره ملی مقاومت –… Continue Reading