دختر: پارسا مرا به پارتی برد مورد آزار و اذیت قرار داد و از من فیلم گرفت

دختر: پارسا مرا به پارتی برد مورد آزار و اذیت قرار داد و از من فیلم گرفتوقتی با خوشحالی گوشی تلفن هوشمند خرید و تلگرام را روی آن نصب کرد، نمی دانست چه سرنوشت شومی برای خود رقم زده است؛… Continue Reading