هنر آفرینی با درب قوطی پپسی / عکس

امروزه دیگر هنرمندان با هر متریالی به ارائه اثر هنری می‌پردازند، مانند درب آلومینیمی قوطی‌های نوشابه. . . .