نجفی: آمادگی تهران برای بحران باید افزایش یابد

نجفی: آمادگی تهران برای بحران باید افزایش یابدشهردار تهران گفت: هدف ما در دوران مدیریت جدید شهری همین است که همه مدیران در کنار هم با انجام وظایف خود، زندگی بهتر و امنیت بیشتر را برای شهروندان رقم بزنند. محمدعلی… Continue Reading