سنگینی بار آمارها روی دوش مردمانی که دیده نمی شوند

سنگینی بار آمارها روی دوش مردمانی که دیده نمی شوندلینک را در تلگرام می فرستم و در جواب آن استیکر خندان نیش تا بناگوش بازشده زردرنگ را برایم می فرستد که نشان دهد ناراحت نیست و اعصاب خرد و داغانش… Continue Reading