آموزش اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی

آموزش اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقیدر کارگاهی اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی آموزش داده می شود. به گزارش باشگاه اندیشه، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی تهران کارگاه «اصول و قواعد مناظره منطقی و اخلاقی» را برگزار می… Continue Reading