آیاروش شناسی معینی برای کشف مرادشارع مقدس وخداوند متعال وجود دارد

آیاروش شناسی معینی برای کشف مرادشارع مقدس وخداوند متعال وجود داردمتفکران اسلامی و غربی در زمینه منطق فهم اسلام به دو دسته تقسیم می شوند. گروهی به منطق فهم دین اعتقاد داشته و دسته دیگری، منکر وجود چنین منطقی شدند.… Continue Reading